ROMÂNIA    
JUDEŢUL TULCEA
PRIMARIA COMUNEI SFANTU_GHEORGHE
 
Comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea str.I, nr 33, cod 827195; tel: 0371.337.460; fax: --; e-mail: primaria_sf.gheorghe_delta@yahoo.com       

 
Rapoarte de implementare a Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public
>>> raport (544) anul 2015   >>> raport (544) anul 2016
Rapoarte de implementare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională
>>> raport (52) anul 2015
 

harta site: Transparența Decizională >>> Hotarâri ale Consiliului Local

  Anunţuri Şedinţe Publice Proiecte de Hotărâri Procese Verbale Şedinţe Publice Hotarâri ale Consiliului Local Dispoziţii ale Primarului  

Comuna Sfantu Gheorghe: Hotarâri ale Consiliului Local

Nr crt
Documentul
An
Luna
Cine a postat
Functia
Data postarii
1 Hotararea nr 4 /09-01-2015 - Taxe si impozite pentru anul 2015 2015 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 142230960027-01-2015
2 HOTA.RAREA nr. 80 din 26.06. 2015 privind aprobarea contracharii unui Imprumut In valoare de maximum 7.500.000 lei, In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 212015 pentru modificarea si completarea un or acte normative, precum si alte masuri 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
3 HOTARAREA nr.81 Din 26.06.2015 privind aprobarea modificarii si completarii organigramei si a statului de functii ale societatii Uzina de apa Sfantu Gheorghe S.R.L., pentru anul 2015 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
4 HOTARAREA NR.82 Din 26.06.2015 privind insusirea rezilierii contractului de finantare nr.S49/N/OS.09.2011 ineheiat intre AFM si Com una Sfantu Gheorghe pentru implementarea proieetului "Infiintare pare nou"Katerlesea Pohuleanea"in loealitatea Sfantu GheorgheJudetul Tuleea" 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
5 HOTARAREA NR.83 Din 26.06.2015 Privind majorarea capitalului social al societatii SC "UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE"SRL 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
6 HOTARAREA NR.84 DIN 26.06.2015 privind stabilirea plafonului creantelor fiscale care pot fi anulate,aflate in sold la data de 31 Decembrie a anului ,mai miei de 40 lei ,pentru anul fiscal anterior 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
7 HOTARAREA NR.85 DIN 26.06.2015 privind preluarea eu titlu gratuit a unui motor barca Yamaha-15CP de la Consiliul Judetean Tuleea si introducerea in domeniul privat a eomunei Sfantu Gheorghe, Judetui Tulcea. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
8 HOTARAREA Nr.78 Din 26.06.2015 Privind insusirea actului aditional nr.l din 12.06.2015 la contractu I de finantare nerambursabila nr.373/28.10.2014 pentru acordarea de sprijin financiar nerambursabil pentru proiectul "Dotarea infrastructurii medicale locale prin achizitia unei barci de tip ambulanta 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
9 HOTARAREA Nr.79 Din 26.06.2015 Privind aprobarea actelor aditionale nr.2117.04.2014 si nr.3/08.10.2014 la contractul de finantare nr.46119.0S.2013 pentru proiectul "Reabilitare,modernizare si dotare punct de debarcare in comuna Sfantu Gheorghe, Judetul Tulcea". 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
10 HOTARAREA NR.77 Din 26.06.2015 Privind aprobarea prelungirii duratei de executie a contractului de finantare nr.46/19.0S.2013 incheiat intre MADR si Comuna Sfantu Gheorghe si insusirea platii sumei de 42.902,25 lei,reprezentand penalitati de 0,1 % . 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143682120014-07-2015
11 HOTARAREA Nr.87 Din 25.07.2015 Privind aprobarea actului aditional nr.4/29.06.2015 la contractul de finantare nr.46/19.08.2013 pentru proiectul "ReabiIitare,modernizare si dotare punct de debarcare in comuna Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea". 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
12 HOTARAREA NR. 88 DIN 25.07.2015 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul lI, anul 2015. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
13 HOTARAREA NR.90 Din 25.07.2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3 din 03.06.2015 incheiat cu Dl Posan Razvan Mihai 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
14 HOTARAREA NR.91 Din 25.07.2015 privind aprobarea rezilierii contractului de concesiune nr.3 din 16.08.2010 incheiat cu SC DELTARIUM AGIS SRL 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
15 HOTARAREA NR.92 Din 25.07.2015 privind renuntarea la dreptul de a cumpara locuinta construita din fondurile statului situata in intravilanul comunei Sfantu Gheorghe de catre actualul chirias Alexandrov Maria na. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
16 HOTARAREA Nr. 93 Din 25.07.2015 Privind modificarea si completarea HCL nr. 4 din 09.01.2015 privind aclualizarii impozitelor si taxelor locale pentru anul 2015. 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
17 HOTARAREA NR.94 Din 25.07.2015 privind insusirea contractului de prestari servicii Nr.3722 din 01.07.2015 incheiat cu SC RODENT INSECT SRL Tulcea,pentru servicii de colectare si transport deseuri menajere 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
18 HOTARAREA NR.95 din 25.07.2015 privind aprobarea incheierii unui contract de prestari servicii cu SC SUFLAR ZOO SRL ,Tulcea privind "Servicii de mediu ,conform Legii m·.211/2011 si externalizarea activitatii de responsabil de mediu" 2015 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143880840006-08-2015
19 HOT NR.96 Din 10.08.2015 privind aprobarea modificarii organigramei si a statului de functii de personal din cadrul Primariei com. Sfantu Gheorghe, jud. Tulcea 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143975880017-08-2015
20 HOT NR.97 DIN 10.08.2015 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 300 mp situat in T 3,Cc 49 atribuit in baza prevederilor Legii nr.lS/2003 doamnei Vlad Marcela Mariana 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143975880017-08-2015
21 I-I0T NR.98 Din 10.08.2015 privind vanzarea directa a terenului concesionat ,in suprafata totala de 461 mp ,apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorgbe ,aferent constructie (Iocuinta) situat in T 6,P 165/2 in favoarea dlui Cladiade Claudiu Dragos. 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143975880017-08-2015
22 HOT NR.99 DIN 10.08.2015 privind vanzarea directa a terenului in suprafata de 150 mp situat in T 10,Cc 287/5 atribuit in baza prevederilor Legii nr.15/2003 doamnei Stroe Corina. 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143975880017-08-2015
23 HOT NR.I00 DIN 10.08.2015 privind mandatarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara a Infrastructurii de Deseuri Menajere Tulcea sa delege gestiunea si sa incheie contractelc pcntru serviciile din componenta proiectului "Sistem de management intcgrat al deseurilor in judetul Tulcea"aferen 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143975880017-08-2015
24 HOT NR.1O1 dio 10.08.2015 privind insusirea contractului de vanzare-cumparare si remotorizare B.M. SINOE or.71/03.08.2015 incbeiat eu SC NA VOTEHNICA SCUT SRL ,Tulcea 2015 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 143975880017-08-2015
25 Hotararea nr 50 privind atribuirea denumirii strazilor si aprobarea nomenclatorului stradal al localitatii Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 2015 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
26 HOTARAREA NR.120 Din 30.09.2015 privind aprobarea preluarii din domcniul public al judetului Tulcea si din administrarea CJTULCEA bunuri si utilaje 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
27 Hotararea nr 119 privind rectificarea bugetului 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
28 H O T Ă R Â R E A NR. 118 rectificare buget 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
29 Hotararea nr 126 rectificare buget 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144537480021-10-2015
30 Hotararea Nr 26 125 Privind aprobarea achizitionarii serviciilor juridice de consultanta ...contract de executie lucrari 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144546120022-10-2015
31 H O T A R A R E A Nr. 124 Privind aprobarea incheierii unul protocol cu privire la inregistrarea ,deparazitarea ,sterilizarea si gestionarea situatiei cainilor cu stapan sau fara stapan dati spre adoptie intre Consiliullocal Sfantu Gheorghe si Registrul Electronic al Animalelor Domestice si de 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144546120022-10-2015
32 Hotararea Nr 123 Privind modificarea contractului de inchiriere.. dna Ilie Gabriela pcntru spatiu activitate postala 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144546120022-10-2015
33 Hotararea nr 122 Privind incheierea unui Protocol privind functionarea poligonului temporar de artilerie si de infanterie Sfantu Gheorghe 2015 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144546120022-10-2015
34 HOTARAREA NR.136 din 30.10.2015 Privind modificarea si completarea HCL nr.105 din 19.12.2014 privind aprobarea acordului de principiu al Consiliului Local Sfantu Gheorghe in vederea vanzarii... 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
35 HOTARAREA Nr 133 din 30.10.2015 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL pe anul 2015 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
36 Hotarari 127-132 / octombrie 2015 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
37 HOTARAREA NR. 134 Din 30.10.2015 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul III, anul 2015. 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
38 HOTARAREA NR.135 DIN 30.10.2015 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Mitrofan Victor in suprafata de 306 mp ,teren aferent locuintei ,apartinand... 2015 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144485640015-10-2015
39 HOTARAREA NR.143 Din 10.11.2015 Privind retragerea dreptului de folosinta asupra terenului atribuit in conformitate cu prevederile Legii nr.15/2003 Dlui Palade Danut Bogdan 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144961200009-12-2015
40 HOTARAREA NR.140 Din 10.11.2015 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Paimschi Mihaela a suprafetei de 484 mp ,teren aferent locuintei ,apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe,situat in T 42,P 774/6 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144961200009-12-2015
41 HOTARAREA NR.141 DIN 10.11.2015 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru SC INEDIT DELTA SRL a suprafetei de 261 mp ,teren aferent locuintei ,apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe,situat in T 43,P 803/1 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144961200009-12-2015
42 HOTARAREA NR.142 Din 10.11.2015 privind aprobarea completarii si modificarii organigramei si a statului de funetii de personal din eadrul Primariei com. Sfantu Gheorghe, judo Tulcea 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144961200009-12-2015
43 HOTARAREA NR.139 DIN 10.11.2015 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Construire statie carburanti si birouri in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea" bencficiar SC STAR 2000 SA Tulcea. 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144961200009-12-2015
44 HOTARAREA Nr.138 Din 10.11.2015 Privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2016 2015 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 144961200009-12-2015
45 HOTARAREA NR.146 Din 05.12.2015 privind achizitionarea serviciilor juridice de consultanta, de asistenta si/sau de reprezentare de catre Comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145004400014-12-2015
46 HOTARAREA nr.154 DIN 15.12.2015 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG nr.27/1996 pentru trimestrul -I- 2016 2015 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145038960018-12-2015
47 HOTARAREA NR.1 Din 08.01.2016 privind aprobarea incheierii unui contract de comodat privind barca tip ambulanta 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
48 HOTARAREA NR.6 Din 08.01.2016 Privind aprobarea prelungirii termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al comunei Sfantu Gheorghe si a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
49 HOTARAREA NR.7 DIN 08.01 .2016 Privind insusirea contractului de sponsorizare nr.100 din 30.12.2015 incheiat cu SC TOURING EUROPA BUS ROMANIA SRL. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
50 HOTARAREA NR.8 DIN 08.01 .2016 Privind insusirea contractului de sponsorizare Nr. 101 din 30.12.2015 incheiat cu SC ROMBUS TRANSPORT SRL. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
51 HOTARAREA NR.2 DIN 08.01.2016 privind aprobarea completarii si modificarii organigramei si a statului de functii 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
52 HOTARAREA NR 3 Din 08.01.2016 privind aprobarea Planului de actiuni cu lucrari dc interes local... efectuarea orelor de munca a beneficiarilor de ajutor social 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
53 HOTARAREA NR 4 DIN 08.01.2016 Privind aprobarea propunerii privind evaluarea performantelor profesionale individuale al Secretarului 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
54 HOTARAREA NR.5 Din 08.01.2016 Privind modificarea contractului de prestari servicii nr.66 din 12.12.2014 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145341360022-01-2016
55 Hotararea nr. 9 Din 13.01.2016 privind aprobarea includerii UAT Sfantu Gheorghe in teritoriul eligibil al Asociatici "Grup Local Pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii" si aderarii ca membru al Asociatiei "Crup Local Pentru Pescarie Durabila in Delta Dunarii" care va implementa o Strategie... 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
56 HOTARAREA NR.10 din 13.01.2016 privind aprobarea functionarii Scolii Gimnaziale Sfantu Gheorghe judetul Tulcea, unitate cu personalitate juridica pentru anul scolar 2016-2017. 2016 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145358640024-01-2016
57 HOTARAREA NR.15 Din 01.02.2016 privind aprobarea Planului de Ordine si Siguranta Publica al comunei Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
58 HOTARAREA NR.16 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractelor de inchiriere a pasunii comunale nr.13 si 27 din 28.03.2015 incheiate cu dl Cernamorit Razvan ,domiciliat in com una Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
59 HOTARAREA NR.17 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 17 din 28.03.2015 incheiat cu dna Ivanov Alexandra ,domiciliata in comuna Sfantu Gheorghe,judetul TuJcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
60 HOTARAREA NR.18 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractelor de inchiriere a pasunii comunale nr.27,28,29,30,31,32,33,34 si 35 din 28.05.2014 incheiate cu Asociatia Crcscatorilor de Animale Sfantu Gheorghe Delta,cu sediul in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
61 HOTARAREA NR.19 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractelor de inchiriere a pasunii comunale nr.19,20 si 36 din 28.03.2015 incheiate cu dl Sidorencu Nicolae ,domiciliat in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
62 HOTARAREA NR.20 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a pasunii comunale nr. 17 din 28.05.2014 incheiat cu dl Tulceanu Vladut ,domiciliat in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
63 HOTARAREA NR.21 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractu lui de inchiriere a pasunii comunale nr.18 din 28.05.2014 incheiate cu dl TuJceanu Petre, domiciliat in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
64 HOTARAREA NR.22 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere a pasunii comunale nr.19 din 28.05.2014 incheiate cu dl Tulceanu Stefana ,domiciliata in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
65 HOTARAREA NR.23 Din 01.02.2016 Privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.4 din 03.06.2013 incheiat cu dl Hordei Dionisie ,domiciliat in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
66 HOTARAREA NR.24 Din 01.02.2016 privind modificarea si actualizarea Hotararii Consiliului Local nr.50 din 25.06.2010 privind atribuirea denumirii strazilor si aprobarea nomenclatorului stradal al localitatii Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
67 HOTARAREA nr.2S Din 01.02.2016 privind acordarea de facilitati fiscale unor categorii de persoane din Com una Sfantu Gheorghe,Judetul Tulcea 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
68 HOTARAREA NR.26 Din 01.02.2016 privind aprobarea incetarii contractu lui de inchiricre a pasunii comunale nr. 20 din 28.05.2014 incheiat cu dl Luca Gheorghe ,domiciliat in com una Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
69 HOTARAREA NR.27 Din 01.02.2016 privind completarea si modificarea Hotararii de consiliu nr.12 din 23.01.2015 privind aprobarca inventarului bunurilor care alcatuiesc domeniul privat al comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulce 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
70 HOTARARE Nr.12/0l.02.201S PRIVIND APROBAREA BUGETULUI DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENTII PE ANUL 2016 AL CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI SFANTU GHEORGHE 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
71 HOTARAREA NR. 13 din data de 01 februarie 2016 privind aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli al Consiliului Local Sfantu Gheorghe pe anul 2016 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
72 HOT ARA R EA NR.14 DIN 01.02.2016 privind aprobarea contului de executie al bugetului pentru SC UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL pc anul2015 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
73 HOTARAREA NR.28 DIN 05.02.2016 Privind aprobarea utilizarii din excedentul anilor precedentl a sumei de 500.000 lei, pentru acoperirea temporara a golurilor de casa provenite din decalajele intre veniturile si cheltuielile sectiunii de functionare in anul 2016, a bugetului local de venituri si chelt 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
74 HOTARAREA NR.29 Din 05.02.2016 privind aprobarea incetarii contractelor de illchi r iere a pllsunii comunale nr.31 si 35 dill 28.03.2015 incheiate cu dl Chirita Vasi le, domicilillt ill com una Sfantu Gheorghe,judetul TulcCll. 2016 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145566000017-02-2016
75 HOTARAREA NR.32 Din 07.03.2016 Privind stabilirea modalitatii de identificare a beneficiarilor stimulentului educational sub forma tichetelor socia Ie, precum si a modalitatii de solutionare a situatiilor identificate la nivelul comunei Sfantu Gheorghe, judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
76 HOTARAREA NR.33 DIN 07.03.2016 privind stabilirea plafonului obligatiilor fiscale restante si neachitate la sfarsitul trimestrului de raportare, care urmeaza a fi publicate 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
77 HOTARAREA NR.34 Din 07.03.2016 privind aprobarea incetarii contractu lui de inchiriere a pasunii comunale nr.30 din 28.03.2015 incheiate cu dl Abaianet Remus ,domiciliat in com una Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
78 HOTARAREA NR.35 Din 07.03.2016 privind aprobarca incetarii contractu lui de inchiriere a pasunii comunale nr.23 din 28.03.2015 incheiat cu dl Sabloschi Neculae ,domiciliat in comuna Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
79 HOT A R AREA NR.36 DIN 07.03.2016 privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al SC UZINA DE APA SFANTU GHEORGHE SRL pe anul2016 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
80 HOT A R AREA NR.37 DIN 07.03.2016 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Trofimov Hordei Doru a suprafetei de 440 mp ,teren aferent locuintei ,apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe,situat in T 3,P 62/2. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
81 HOT A R AREA NR.38 DIN 07.03.2016 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Uneu Carmen a suprafetei de 617 mp ,teren aferent locuintei ,apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe,situat in T 3,P 62. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
82 HOT A R AREA NR.38 DIN 07.03.2016 privind vanzarea cu respectarea dreptului de preemptiune pentru Uneu Carmen a suprafetei de 617 mp ,teren aferent locuintei ,apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe,situat in T 3,P 62. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
83 HOT A R AREA NR.40 DIN 07.03.2016 privind vanzarea en respeetarea dreptului de preemptiune pentru Stroe Corina a suprafetei de 55 mp ,teren aferent loeuintei ,apartinand domeniului privat al eomunei Sfantu Gheorghe,situat in T 10,P 287/6 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
84 HOTARAREA NR.41 Din 07.03.2016 privind aprobarea rezilierii contractului de audit intern nr.1574 din 30.05.2011 incheiat cu persoana cu activitate independenta Lungu Vasilica 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
85 HOTARAREA NR.43 DIN 07.03.2016 Privind aprobarea incetarii contractului de concesiune nr.7 din 25.05.2011 incheiat cu dl Popa Costica ,domiciliat in municipiul Tulcea,judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
86 Hotararea nr.44 Din 07.03.2016 Privind revoearea Hotararii de Consiliu nr.9 din 13.01.2016 privind aprobarea includcrii VAT Sfantu Gheorghe in teritoriul eligibil al Asoeiatiei "Grup Local Pentru Pesearie Durabila in Delta Dunarii" si aderarii ea membru al Asociatiei "Grup Local Pentru Pesearie Dura 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
87 Hotiirarea Nr.4S Din 07.03.2016 Privind mandata rea Primarului Comunei Sfantu Gheorghe in vederea infiintarii unui parteneriat tip FLAG-Grup Local din sectorul Pcscaresc pentru pregatirea si puncrea in aplicare a Strategiei de Dezvoltare a zonei pescaresti Delta Dunarii in perioada de programare 201 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145902960027-03-2016
88 HOTARAREA nr.46 DIN 16.03.2016 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG nr.27/1996 pentru trimestrullI 2016. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
89 HOT A R AREA NR.47 DIN 16.03.2016 privind aprobarea vanzarii prin Iicitatie publica deschisa a unui numar de 19 loturi - teren intravilan apartinind domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
90 HOT A R AREA NR.48 DIN 16.03.2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui numar de 8 loturi - teren intravilan apartinind domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
91 HOTARAREA NR.49 DIN 16.03.2016 privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica deschisa a unui numar de 6 loturi - teren intravilan apartinind domeniului privat al comunei SCantu Gheorghe 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
92 HOT A R AREA NR.51 DIN 16.03.2016 privind aprobarea vanziirii prin licitatie publica deschisa a unui numar de 6 loturi - teren intravilan apartinind domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
93 HOTARAREA NR.52 Din 16.03.2016 privind aprobarea incetarii contractu lui de inchiriere a pasunii comunale nr.16 din 28.05.2014 incheiat cu dna Dimache Carmen ,domiciliat in com una Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
94 HOTARAREA nr.53 Din 16.03.2016 privind darea in folosinta gratuita a unor bunuri mobile apartinand domeniului privat al comunei Sfantu Gheorghe ,in favoarea Parohiei Ortodoxe Sfantu Gheorghe,judetul Tulcea. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
95 HOTARAREA NR.54 Din 16.03.2016 privind trecerea utilajelor "Tractor si remorca" din dotarea Consiliului Local al comunei Sfantu Gheorghe,la serviciul pasune pentru executarea de lucrari de intretinere a izlazului comunal. 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
96 HOTARAREA NR.55 Din 16.03.2016 privind insusirea contractu lui de prestari servicii nr.3 din 16.03.2016 incheiat cu SC RODENT INSECT SRL Tulcea,pentru servicii de colectare si transport deseuri menajere 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
97 HOTARAREA NR.56 Din 16.03.2016 Privind modificarea HCL nr.98/10.08.2015 privind vanzarea directa a tcrenului conccsionat ,in suprafata totala de 461 mp ,apartinand domeniului privat al com unci Sfantu Gheorghe ,aferent constructie (Iocuinta) situat in T 6,P 165/2 in favoarea dlui Cladiade Claudiu Dr 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 145963080003-04-2016
98 HOTARAREA NR. 30 Privind aprobarea executiei bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni pe trimestrul IV, anul 2015 2016 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146023560010-04-2016
99 Hotararea Nr 57. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
100 Hotararea Nr 58. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
101 Hotararea Nr 59. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
102 Hotararea Nr 60. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
103 Hotararea Nr 61. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
104 Hotararea Nr 62. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
105 Hotararea Nr 63. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
106 Hotararea Nr 64. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
107 Hotararea Nr 65. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
108 Hotararea Nr 66. aprilie 2016 2016 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146153160025-04-2016
109 HOTARAREA nr 87 din 13.06.2016 privind aprobarea listelor cuprinzand persoanele fizice care urmeaza sa beneficieze de facilitatile prevazute de OG 27/1996 pentru trimestrut III 2016. 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146654280022-06-2016
110 Hcl 67 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
111 Hcl 68 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
112 Hcl 69 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
113 Hcl 70 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
114 Hcl 71 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
115 Hcl 72 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
116 Hcl 73 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
117 Hcl 74 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
118 Hcl 75 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
119 Hcl 76 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
120 Hcl 77 / 05-05-2016 2016 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
121 hcl 1 din 25.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
122 hcl 2 din 25.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
123 hcl 3 din 25.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
124 hcl 4 din 25.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
125 hcl nr.5 din 25.06.2016 2016 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
126 HCL 6 din 11.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
127 HCL 7 DIN 11.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
128 HCL 8 din 11.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
129 HCL nr.9 din 11.07.2016 2016 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 146939400025-07-2016
130 HCL 10 din 26.08.2016 - rectificare buget august 2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
131 hcl 11 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
132 hcl 12 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
133 hcl 13 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
134 hcl 14 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
135 hcl 15 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
136 hcl 16 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
137 hcl 17 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
138 hcl 18 din 26.08.2016 2016 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147397320016-09-2016
139 hcl nr.19 din 21.09.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147630600013-10-2016
140 hcl nr.20 din 21.09.2016 2016 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147630600013-10-2016
141 hcl 21 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
142 hcl 22 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
143 hcl 23 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
144 hcl 24 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
145 hcl 25 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
146 hcl 26 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
147 hcl 27 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
148 hcl 28 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
149 hcl 29 din 26.10.2016 2016 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 147803760002-11-2016
150 hcl nr.30 din 30.11.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
151 hcl nr.31 din 30.11.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
152 hcl nr.32 din 30.11.2016 2016 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148218480020-12-2016
153 HOTARAREA NR.3 Din 09.01.2017 privind reorganizarea serviciului de alimentare cu apa si canalizare al comunei Stantu Gheorghe in conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta nr. 58/19.09.2016... 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148434480014-01-2017
154 hcl nr.1 din 09.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148434480014-01-2017
155 hcl nr.2 din 09.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148434480014-01-2017
156 HCL NR.4 DIN 20.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
157 HCL NR.5 PRIVIND STABILIREA IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE PENTRU 2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
158 HCL NR.6 DIN 20.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
159 HCL NR.7 DIN 20.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
160 HCL NR.8 DIN 20.01.2017 2017 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148598640002-02-2017
161 HCL 11-28.02.2017 persoane beneficiare OG27 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
162 HCL 13 -28.02.2017 executie buget - uzina de apa 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
163 HCL 14 -28.02.2017 aprobare functionare scoala 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
164 HCL 15 -28.02.2017 imputernicire plata AJFP 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
165 hcl nr.9 din 28.02.2017 indicatori reabilitare scoala 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
166 hcl nr.10 din 28.02.2017 indicatori reabilitare iluminat public 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
167 hcl nr.12 din 28.02.2017 scoatere din functionare mijloace fixe - uzina de apa 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
168 hcl nr.17 din 28.02.2017 transferare drept concesiune teren 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
169 hcl nr.18 din 28.02.2017 privind executia bugetelor 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
170 hcl nr.19 din 28.02.2017 - contract de mandat - uzina de apa 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
171 hcl nr.20 din 28.02.2017 - modificare taxe 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
172 HCL privind aprobarea POFP pentru anul 2017 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
173 hcl transformare functie publica vacanta 2017 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 148970160017-03-2017
174 hcl buget uzina de apa 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149142600006-04-2017
175 hotarare aprobare buget din venituri proprii si subventii 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149142600006-04-2017
176 hotarare aprobare buget local 2017 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149142600006-04-2017
177 hotarare executia bugetelor trim IV 2016 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149142600006-04-2017
178 hotarare privind transformarea unui post 2017 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149142600006-04-2017
179 hcl 29 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
180 hcl 32 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
181 hcl 33 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
182 hcl 36 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
183 hcl 40 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
184 hcl 41 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
185 hcl 42 din 31.05.2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
186 hcl 31 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
187 hcl 34 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
188 hcl 35 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
189 hcl 37 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
190 hcl 38 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
191 hcl 39 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
192 hcl 43 din 31-05-2017 2017 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 149747400015-06-2017
193 hcl 44 din 31.07.2017 validare mandat consilier 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150213960008-08-2017
194 hcl 46 din 31.07.2017 stabilire salarii 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150213960008-08-2017
195 hcl nr.45 din 31.07.2017 atribuire folosinta teren 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150213960008-08-2017
196 hcl 47 din 18.08.2017 executie buget trim 2 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
197 hcl 48 din 18.08.2017 organizare aparat specialitate primar 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
198 hcl 49 din 18.08.2017 beneficiari OG 27-1996 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
199 hcl 50 din 18.08.2017 modificare act constitutiv uzina de apa 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
200 hcl 51 din 18.08.2017 includere statie apa in domeniul public 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
201 hcl 52 din 18.08.2017 rectificare buget august 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
202 hcl 53 din 18.08.2017 rectificare buget august 2017 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
203 hcl 54 din 18.08.2017 actualizare obiective investitii 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
204 hcl 56 din 18.08.2017majorare capital social uzina de apa 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
205 HCL nr 55 - din 18.08.2017 modificare taxe si impozite locale 2017 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150326280021-08-2017
206 HCL 58 din 29.09.2017 plan actiune situatii de urgenta 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150697800003-10-2017
207 HCL 59 din 29.09.2017 reprezentant comisie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150697800003-10-2017
208 HCL 60 din 29.09.2017 reprezentant comisie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150697800003-10-2017
209 HCL 61 din 29.09.2017 reprezentant consiliu administratie scoala 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150697800003-10-2017
210 HCL nr.57 din 29.09.2017 aprobare operare Registru Agricol 2017 9 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150697800003-10-2017
211 HCL 62 DIN 05.10.2017 reorganizare serviciu apa si canalizare 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150784200013-10-2017
212 hcl 63 din 31.10.2017 vanzare locuinta 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
213 hcl 64 din 31.10.2017 organigrama 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
214 hcl 65 din 31.10.2017 organigrama 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
215 hcl 66 din 31.10.2017 incetare aplicare hotarare uzina de apa 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
216 hcl 67 din 31.10.2017 completare HCL 13 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
217 HCL 69 DIN 31.10.2017 reabilitare scoala 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
218 HCL 70 DIN 31.10.2017 aprobare DALI reabilitare scoala 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
219 HCL 71 DIN 31.10.2017 reabilitare extindere iluminat 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
220 HCL 73 DIN 31.10.2017 rectificare buget 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
221 HCL 74 DIN 31.10.2017 rectificare buget 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
222 HCL 75 DIN 31.10.2017 consum carburanti 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
223 HCL 68 DIN 31.10.2017 proceduri de lucru cladiri si terenuri 2017 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150940080031-10-2017
224 HCL 72 DIN 31.10.2017 indicatori tehnico-economici si documentatie SF - Reabilitare si extindere iluminat 2017 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 150991920006-11-2017
225 HCL 76 - 2017 privind rectificarea bugetului local 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151302960012-12-2017
226 HCL 77 - 2017 cont executie trim III 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151302960012-12-2017
227 HCL 78 - 2017 privind organizarea activitatilor de Craciun 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151302960012-12-2017
228 HCL 79 - 2017 privind subventiile trim I 2018 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151302960012-12-2017
229 HCL 80 - 2017 aprobare indicatori extindere racorduri canalizare 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151302960012-12-2017
230 HCL 81 din 16.12.2017 alocare sume ajutoare de urgenta 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151354800018-12-2017
231 HCL 82 din 18.12.2017 rectificare buget decembrie 2017 2017 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151354800018-12-2017
232 HCL 2 din 23.01.2018 utilizare excedent bugetar 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
233 HCL 3 din 23.01.2018 functionare scoala 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
234 HCL 4 din 23.01.2018 stabilire salarii functionari 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
235 HCL 5 din 23.01.2018 taxe si impozite pentru anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
236 HCL 6 din 23.01.2018 plan de actiuni si lucrari 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
237 HCL 7 din 23.01.2018 modificare contract uzina de apa 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
238 HCL 8 din 23.01.2018 evaluare secretar 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151709040028-01-2018
239 HCL 9 - 2018 aprobare buget din venituri proprii si subventii pe anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
240 HCL 10 - 2018 aprobare buget local de venituri si cheltuieli anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
241 HCL 11 - 2018 privind bugetul pentru serviciul pasune pt anul 2018 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
242 HCL 12 - 2018 privind modificarea inventarului domeniului privat 2018 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 151726320030-01-2018
243 HCL 14 din 16.03.2018 liste beneficiari OG27 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
244 HCL nr.13 din 16.03.2018 - acord cu ADR S-E 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
245 HCL nr.15 din 16.03.2018 pierderi tehnologice apa 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
246 HCL nr.16 din 16.03.2018 ajutoare de urgenta 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152158320021-03-2018
247 hcl 17 din 30.03.2018 cont executie 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
248 hcl 18 din 30.03.2018 privind modificarea inventarului domeniului public 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
249 hcl 19 din 30.03.2018 rectificare buget local 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
250 hcl 20 din 30.03.2018 privind planul de pregatire in domeniul situatiilor de urgenta 2018 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
251 hcl 21 din 30.03.2018 privind avizare documentatie atribuire ADI Deseuri 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
252 hcl 22 din 30.03.2018 privind predarea terenului catre CNI 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
253 hcl 23 din 30.03.2018 privnd anulare obligatii fiscale 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
254 hcl 24 din 30.03.2018 privind aprobarea raportului primarului privind situatia gestionarii bunurilor 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
255 hcl 25 din 30.03.2018 privind modificarea HCL 68 din 2017 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
256 HCL_17-2018-situatie_financiara_trim_4-2017 2018 3 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152235720030-03-2018
257 HCL nr.26 din 02.05.2018 buget manifestatie Hramul localitatii 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152624520014-05-2018
258 HCL nr.27 din 02.05.2018 burse scolare trim II 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152624520014-05-2018
259 HCL nr.28 din 02.05.2018 modificare inventar domeniu public 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152624520014-05-2018
260 HCL nr 7 din 24.01.2011 PROTOCOL dezvoltare urbana integrata in Delta Dunarii 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
261 hcl 29 din 30.05.2018 rectificare buget 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
262 hcl 30 din 30.05.2018 protocol cooperare permise auto 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
263 hcl 31 din 30.05.2018 modificare completare inventar 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
264 hcl 32 din 30.05.2018 lista persoane beneficiare og 27 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
265 hcl 33 din 30.05.2018 vanzare teren 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
266 hcl 34 din 30.05.2018 scoatere din evidenta creante 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
267 hcl 35 din 30.05.2018 contract servicii 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
268 hcl 36 din 30.05.2018 contract servicii 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
269 hcl 37 din 30.05.2018 contract servicii 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
270 hcl 38 din 30.05.2018 contract concesiune 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
271 hcl 39 din 30.05.2018 executie bugetara trim 1 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
272 hcl 40 din 30.05.2018 alocare sume ajutoare 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
273 hcl 42 din 30.05.2018 incetare contract inchiriere pasune 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
274 hcl 43 din 30.05.2018 buget uzina apa 2018 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
275 hcl nr.41 din 30.05.2018 incetare contract inchiriere pasune 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
276 hcl 44 din 30.05.2018 infiintare parc cu spatii de joaca 2018 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152762760030-05-2018
277 hcl 45 din 11.06.2018 procent cantitate de apa uzata 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
278 hcl 46 din 11.06.2018 dezmembrare suprafata teren 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
279 hcl 47 din 11.06.2018 modificare HCL 12-2015(inventar domeniu privat) 2018 6 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 152901000015-06-2018
280 HCL 59 din 20.08.2018 lista beneficiari OG 27 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153471240020-08-2018
281 HCL 60 din 20.08.2018 tarife uzina de apa 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153471240020-08-2018
282 HCL 61 din 20.08.2018 indicatori reabilitare scoala 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153471240020-08-2018
283 HCL din 57 din 20.08.2018 revocare hotarare 22 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153471240020-08-2018
284 HCL nr.58 din 20.08.2018 predare amplasament CNI 2018 8 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153471240020-08-2018
285 hcl 62 din 09.10.2018 drept de preemtiune 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
286 hcl 63 din 09.10.2018 drept concesionare 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
287 hcl 64 din 09.10.2018 aprobare plan actiune 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
288 hcl 65 din 09.10.2018 prelungire valabilitate PUG 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
289 hcl 66 din 09.10.2018 comisie scoala 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
290 hcl 67 din 09.10.2018 consiliu administratie scoala 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
291 hcl 69 din 09.10.2018 drept preemtiune 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
292 hcl nr.68 din 09.10.2018 comisie scoala 2018 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153903240009-10-2018
293 hcl 80 rectificare buget local la data de 21.11.2018 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154318320026-11-2018
294 hcl 83 subventii trim I 2019 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154318320026-11-2018
295 hcl 81 trecerea din domeniul privat in domeniul public a unor imobile 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154318320026-11-2018
296 hcl 84 vanzare Renea Dumitru 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154318320026-11-2018
297 hcl 82 concesiuni 2018 11 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154318320026-11-2018
298 Hotararea Nr 54 - 2018 - executie bugetara trim 2 2018 2018 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 153298440031-07-2018
299 hcl nr.86 din 20.12.2018 - rectificare buget local 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
300 hcl nr.87 din 20.12.2018 executie bugetara 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
301 hcl nr.88 din 20.12.2018 implementare proiect parc 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
302 hcl nr.89 din 20.12.2018 modificare statut de functii 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
303 hcl nr.90 din 20.12.2018 SF infiintare parc 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154707120010-01-2019
304 hcl 1 din 14.01.2019 utilizare excedent bugetar 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154741680014-01-2019
305 hcl nr.2 din 14.01.2019 utilizare excedent bugetar 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154741680014-01-2019
306 hcl 3 din 16.01.2019 taxe si impozite locale 2019 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
307 hcl 4 din 16.01.2019 performate profesionale 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
308 hcl nr.5 din 16.01.2019 aprobare plan actiuni si lucrari 2019 1 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 154758960016-01-2019
309 HCL nr.6 din 18.02.2019 amenajare piste cicloturism 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155044080018-02-2019
310 HCL nr.7 din 18.02.2019 aprobare functionare scoala 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155044080018-02-2019
311 HCL nr.8 din 18.02.2019 modificare taxe si impozite 2019 2 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155044080018-02-2019
312 HCL 21 2019 privind modificarea statului de functii 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155493000011-04-2019
313 HCL 22 2019 montare indicatoare 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155493000011-04-2019
314 HCL 23 2019 cont executie trim IV 2018 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155493000011-04-2019
315 hcl 25 din 23.04.2019 drept folosinta teren 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
316 HCL 26 din 23.04.2019 aprobare buget local 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
317 HCL 27 din 23 04 2019 buget venituri proprii 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
318 HCL 28 din 23 04 2019 buget pasune 2019 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
319 hcl 29 din 23.04.2019 modificare hcl 12 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
320 hcl 30 din 23.04.2019 aprobare utilizare suma pentru Hramul localitatii 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
321 hcl 31 din 23.04.2019 incetare contract inchiriere pasune 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
322 HCL 33 din 23.04.2019 modificare hcl 61 2019 4 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155596680023-04-2019
323 HCL 34 DIN 03.05.2019 contract sponzorizare 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155683080003-05-2019
324 HCL 35 DIN 03.05.2019 contract sponzorizare 2019 5 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 155683080003-05-2019
325 HCL NR. 56 Privind modificarea HCL 90/2018 privind aprobarea documentatiei hehnico-economice -faza Studiu de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţie " ÎNFIINŢARE PARC CU SPAŢll DE JOACĂ ÎN COMUNA SFANTU GHEORGHE,JUDETUL TULCEA 2019 7 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 156322440016-07-2019
326 hcl 81 - 2019 - utilizare sume premiere studenti 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
327 hcl 80 - 2019 - alocare sume situatii necesitate 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
328 hcl 79 - 2019 - plan actiune pe timpul ierni 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
329 hcl 78 - 2019 - regulament tichete vacanta 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
330 hcl 77 - 2019 - rectificare_buget_septembrie_2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
331 hcl 76 - 2019 - retragere drept folosinta teren 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
332 hcl 75 - 2019 - retragere drept folosinta teren 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
333 hcl 74 - 2019 - retragere drept folosinta teren 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
334 hcl 73 - 2019 - retragere drept folosinta teren 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
335 hcl 72 - 2019 - retragere drept folosinta teren 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
336 hcl 71 - 2019 - retragere drept folosinta teren 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157022280005-10-2019
337 hcl 95 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
338 hcl 94 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
339 hcl 93 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
340 hcl 92 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
341 hcl 91 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
342 hcl 90 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
343 hcl 89 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
344 hcl 88 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
345 hcl 87 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
346 hcl 86 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
347 hcl 85 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
348 hcl 84 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
349 hcl 83 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
350 hcl 82 - 28-10-2019 2019 10 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157221360028-10-2019
351 HCL 97 2019 - Executie bugetara trim 3 - 2019 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157532400003-12-2019
352 HCL 97 2019 - Rectificare buget 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157532400003-12-2019
353 HCL 97 2019 - Regulament inregistrare vehicule 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157532400003-12-2019
354 HCL 97 2019 - activitati cu ocazia craciunului 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157532400003-12-2019
355 HCL 118 - 2019 - Taxe si impozite pentru anul 2020 2019 12 Ciuscoiu Wytter Cornelius portal admin 157705200023-12-2019
 

 
 
 
 
  •  Primar   •  Strategii   •  Organizare   •  Hotarari   •  Anunturi   •  Formulare   •  Stare Civila   •  Servicii   •  Informatii Financiare   •  Contact   •  Pagina de Start  •  
© 2020 Primaria Sfantu_Gheorghe - Toate drepturile rezervate